اجرای پارکت
آوریل 21, 2021
تولید لمینت استاندارد
آوریل 21, 2021

مجری پارکت

اجرای استاندارد پارکت

مجری پارکت

تولید و فروش پارکت

فروش پارکت و لمینت

ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﭘﺎﺭﮐﺘﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ

ﺩﻫﻪ 1600 ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﻭﺭﺳﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﯽ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ

ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.


ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﮐﻒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮﻭﺩﺗﯽ ،ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺍﺷﮑﺎﻝ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ، ﻟﻮﺯﯼ ﻭ ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ

ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭﺳﺎﻝ 1339 ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﮎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ

ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮﺩﯾﺪ.ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻭﮔﻨﺒﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎﺭﮐﺘﯽ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ

ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺯﯾﺮﺍ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﻭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ، ﻻ‌ﮎ ﻭﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺑﮑﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ، ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﻮﯼ ﺗﺎﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﭼﺎﺭﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

نصب پارکت به چه صورتی انجام می گیرد؟


پارکت و کفپوش هر دو نیاز به زیرسازی دارند و کف نباید پستی و بلندی داشته باشد و باید کاملاً پاک و عاری

از بقایای گچ کاری، و تکه سیمان های خشک شده و بقایای بتونه، رنگ و روغن و … باشد

به طوری که کف باید کاملا مانند آیینه صاف ویکدست شود.

کار نصب توسط مجری پارکت و یا گچکار ماهر انجام می شود و بسته به میزان زیرسازی، هزینه آن جداگانه دریافت

میگردد. نصب سریع و آسان در دکو ایده ال

قبل از نصب پارکت باید از سیمان و گچ برای زیرسازی کف استفاده شود. عایق کاری کف، پیش از ریختن

کف بتنی یا نصب موزاییک، یکی از اساسی ترین عوامل برای تضمین ایمنی و پایداری مادام العمر این کفپوش

زیباست . این اقدام مهم سبب می شود که جلوی انتقال انواع رطوبت های جانبی و عارضی به طرف چوب سد شود

و بدین ترتیب اثرات مخرب آن برای همیشه خنثی شود.

پس از پاکسازی کف، بر روی سطح زیر پارکت، لایه ای از فوم پهن میشود. سپس نصاب، قطعه های پارکت را کنار هم قرار داده

و آنها را به هم متصل می نماید.


در صورتی که کف فعلی شما سرامیک بوده و کاملا تراز باشد و فرورفتگی یا برآمدگی مشخصی نداشته باشد هیچ نیازی به زیر

سازی نیست و یک لایه فوم پهن شده و روی آن ست های پارکت به هم کلیک می شوند.

اتصال پارکت ها توسط شیارهای تعبیه شده در چهار طرف آن صورت میگیرد، بطوری که شیار پارکت درون قطعه کناری اش

جای گرفته و به اصطلاح کلیک میشود


پارکت را در محلی که میخواهید اجرا شود، حداقل به مدت 48 ساعت قرار دهید و علت این کار، هم دما شدن

پارکت با محیط میباشد.


برای دورتادور کار نیاز به ابزاری دارید که فاصله بین پارکت و دیوار (درز انقباض و انبساط) را که حدود

یک سانتیمتر میباشد

را پوشش دهد که بهترین ابزار قرنیز میباشد و برای بعضی از قسمت ها که ارتفاع قرنیز برای آن مناسب نیست

از ابراز های دیگر مانند اسکوتیا و میت استفاده میگردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نه =